top of page

PRIVACYVERKLARING

Datum laatste aanpassing: januari 2020

Uw privacy is voor ons van groot belang.  Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. In deze privacyverklaring beschrijven wij wie wij zijn, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Wie zijn wij?

JPH Consult is een bedrijf voor sociaal medische advisering in het kader van de WMO, Participatiewet, Jeugdwet en gehandicaptenparkeervoorzieningen. Wij hebben ons ontwikkeld in de onafhankelijke consultancy en allround coaching binnen dezelfde kaders, voor zowel maatschappelijke instanties en overheidsinstanties als particulieren. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten.

Wij zijn gevestigd aan de Appelvink 1K, 3435 RX te Nieuwegein. Wij zijn telefonisch bereikbaar via
030-7601670 of per mail op info@jph-consult.nl. Wij hebben intern een privacy-contactpersoon aangesteld. Deze persoon houdt toezicht op de naleving en toepassing van de AVG. U kunt onze privacy-contactpersoon bereiken via tessa@jph-consult.nl.


Welke gegevens verwerken wij en met welk doel?

Wij ontvangen gegevens over u van onze opdrachtgevers of van uzelf. De gegevens worden aangeleverd in een beveiligd systeem. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben afgesloten met u of de opdrachtgever. De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel relevante informatie te verwerken en deze informatie in adviesvorm te verstrekken aan de opdrachtgever voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de (medische) advisering.  Wij verwerken hiervoor de volgende informatie:

  • Personalia (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, contactgegevens en eventueel uw BSN);

  • Gegevens over uw gezondheid (bijvoorbeeld medische gegevens, beperkingen en mogelijkheden in relatie tot werk, gegevens m.b.t. bepaalde uitkeringen zoals WIA of Wajong, Functionele Mogelijkheden Lijst, informatie over belastbaarheid, informatie over uw gezinssituatie).

Opdrachtgevers ontvangen enkel de informatie die nodig is om een verantwoord besluit te nemen op grond van de betreffende wetgeving.
De door u aangeleverde informatie en onze adviesrapportage(s) bewaren wij minimaal twaalf jaar na het consult.

Welke juridische grondslagen hebben wij voor de verwerking van uw gegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke plicht voor ons of voor onze opdrachtgever en/of op basis van uw toestemming.


Met welke partijen delen wij uw gegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met de opdrachtgever, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In die situaties waar een noodzaak ligt, zullen wij u expliciet om toestemming vragen.


Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om:

  • uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;

  • inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben;

  • het laten corrigeren van fouten;

  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

  • toestemming die u hebt gegeven in te trekken;

  • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Wilt u gebruik maken van uw rechten, neem dan contact met ons op.

Let op dat u altijd uw persoonsgegevens duidelijk vermeldt, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om aan deze verzoeken te kunnen voldoen, kunnen wij u vragen om u te legitimeren.


Beveiliging

Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze werkzaamheden wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Wij zullen ons best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Klacht over verwerking persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier.

bottom of page